Pierwszy tekst do opisania (zdefiniowania)
Opis (definicja) tekstu pierwszego
Drugi tekst do opisania (zdefiniowania)
Opis (definicja) tekstu drugiego