POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Alternatywne składnie struktur sterujących

Podczas pisania kodu PHP bardzo często występują sytuacje, kiedy musimy ten kod przeplatać z kodem HTML. Stosowanie wtedy nawiasów { i } oraz odpowiednich wcięć, nie tylko nie poprawi przejrzystości kodu ale go "popsuje". W takich sytuacjach możemy zamiennie zastosować składnię w której nawias otwierający { zastąpimy dwukropkiem :, natomiast nawias zamykający } odpowiednio endif, endswitch, endwhile, endfor lub endforeach. Dla pętli do...while nie ma składni alternatywnej.

Ćwiczenie 1_14_0_1. Przykład zastosowania składni for : endfor, if : endif oraz switch : endswitch

Zastosuj jeden plik. Kod PHP realizujący, to zadanie:

<?php 
 for ($i=1;$i<=4;$i++):
 $kolor1='yellow'; $kolor2='green';
 if ($i%2===0): $kolor1='green'; $kolor2='yellow';endif;
 echo '<div style="width:150px; height:150px; background-color:'.$kolor1.'; 
 display:inline-block;">';
  echo '<ul style="color:white; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12px;">';
   for ($j=1;$j<=4;$j++):
   echo '<li style="color:'.$kolor2.';">'; 
   echo 'punkt ';
   switch ($j):
    case 1: echo 'pierwszy';break;
    case 2: echo 'drugi';break;
    case 3: echo 'trzeci';break;
    case 4: echo 'czwarty';break;
   endswitch;
   echo '</li>';
   endfor;
  echo '</ul>';
 echo '</div>';endfor;
?>

W powyższym przykładzie, wcięcia zastosowano tylko ze względu na układ znaczników HTML. Zastosowanie dodatkowo wcięć dla pętli, utrudniłoby wyobrażenie sobie wyświetlanej strony.


Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: