Nauczyciele → Matura →

Tematy z języka polskiego

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

ROK SZKOLNY 2014/2015

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego

w Krasnymstawie

LITERATURA

 1. Literackie obrazy małych ojczyzn. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory.
 2. Autobiografia jako tworzywo literackie w prozie XX wieku. Omów zjawisko analizując wybrane przykłady.
 3. Funkcje motywu snu. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory literackie.
 4. Motyw zbrodni i kary w utworach literackich – omów zagadnienie analizując utwory z literatury polskiej i powszechnej.
 5. Analizując wybrane dzieła literackie przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi.
 6. Rola opisów przyrody w dziele literackim. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
 7. Duchy, mary, upiory. Omów ich funkcje w dziełach literackich. Dokonaj analizy przykładów.
 8. Tradycja barokowa w literaturze współczesnej. Omów temat analizując wybrane utwory liryczne.
 9. Motyw artysty. Omów analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.
 10. Literackie portrety władców. Omów analizując wybrane przykłady.
 11. Kształt relacji polsko-żydowskich. Omów analizując utwory z różnych epok
 12. Motyw kata i ofiary literaturze XX wieku. Omów zjawisko analizując wybrane przykłady.
 13. Motyw cierpienia w literaturze. Omów temat analizując wybrane dzieła literackie.
 14. Portrety matek w dziełach literackich. Omów analizując wybrane przykłady.
 15. Różne obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Omów temat analizując wybrane przykłady literackie.
 16. Polskie mity narodowe i polemika z nimi. Omów temat analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.
 17. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów analizując wybrane przykłady.
 18. Motywy antyczne i ich funkcje w literaturze polskiej. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady.
 19. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie analizy utworów literackich z różnych epok .
 20. Wizerunek Polaka w utworach literackich. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
 21. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 22. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory.
 23. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawienia oraz jego znaczenie w wybranych utworach literackich.
 24. Obrazy rewolucji w literaturze. Omów analizując wybrane przykłady literackie.
 25. Utopie i antyutopie w literaturze. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory.
 26. Różne obrazy wsi w literaturze. Omów analizując wybrane utwory.
 27. Rola tytułu w interpretacji dzieła literackiego. Omów problem , analizując wybrane utwory różnych epok.
 28. Różne sposoby walki z wrogiem. Omów temat analizując przykłady literackie.
 29. Literackie reinterpretacje mitów. Scharakteryzuj sposoby i cele analizując wybrane przykłady.
 30. Obraz Rosji w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw analizując wybrane przykłady.
 31. Funkcje motywu dworku w literaturze. Omów analizując wybrane utwory.
 32. Literackie portrety kochanków. Przedstaw zagadnienie analizując utwory z różnych epok.
 33. Związki filozofii z literaturą. Omów temat analizując wybrane przykłady.
 34. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie romantycznego modelu bohatera w twórczości pisarzy późniejszych epok.
 35. Motyw rozstania w literaturze. Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.
 36. Rola pracy w kreowaniu bohatera literackiego. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.
 37. Rola lektur w życiu bohaterów literackich – omów temat , analizując wybrane przykłady.
 38. Młodość jako temat literacki. Zaprezentuj temat analizując wybrane dzieła.
 39. Poszukiwanie sensu życia. Przedstaw temat analizując teksty literackie z trzech wybranych epok.
 40. Różne obrazy dzieciństwa. Przedstaw temat analizując wybrane dzieła literackie.
 41. Omów relacje między Bogiem (bogami) a człowiekiem. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Przenikanie świata realnego i fantastycznego. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła z różnych dziedzin sztuki (np. literatura, film, malarstwo).
 2. Sacrum i profanum. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa.
 3. Motyw cierpienia. Przedstaw temat , analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.
 4. Wybitne postacie historyczne i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie i filmie. Omów, analizując wybrane teksty kultury.
 5. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie . Scharakteryzuj, analizując wybrane dzieła.
 6. Rozrachunek z historią najnowszą w literaturze powstałej po 1956 roku i dziełach polskiej szkoły filmowej. Porównaj sposób przedstawienia
 7. problemu na podstawie analizy wybranych filmów i utworów prozatorskich.
 8. Funkcje motywów florystycznych w literaturze i sztukach plastycznych. Omów temat, analizując wybrane dzieła.
 9. Symbolika przestrzeni w dziele literackim i plastycznym. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych przykładów.
 10. Wizja Sądu Ostatecznego. Przedstaw, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.
 11. Wątki wanitatywne w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 12. Personifikacje zła w literaturze , malarstwie i filmie. Przedstaw analizując wybrane przykłady.
 13. Różne wizje zaświatów. Omów na podstawie analizy wybranych dzieł sztuki.
 14. Idee franciszkańskie w kulturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane dzieła: literackie i plastyczne.
 15. Funkcje symbolu i alegorii w dziełach literackich i plastycznych. Omów , analizując przykłady.
 16. Różne wizje przyszłości. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
 17. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła.
 18. Motywy katastroficzne w kulturze XX wieku. Omów, analizując dzieła literackie i filmowe.
 19. Nawiązania do tradycji literackiej we współczesnej kulturze. Zaprezentuj temat analizując wybrane teksty kultury (np. film, literatura, malarstwo, teksty reklam).
 20. Symbolika stroju. Omów zagadnienie, analizując dzieła z różnych dziedzin sztuki.
 21. Powstania narodowe i ich ocena. Omów temat, analizując dzieła literackie, plastyczne, filmowe.
 22. Plastyczne i literackie obrazy morza. Porównaj ich funkcje, analizując wybrane przykłady.
 23. Literatura i film wobec upadku wartości. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady.
 24. Portret kobiety w poezji miłosnej i malarstwie. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów z różnych epok.
 25. Obrzędy ludowe jako przykład różnorodnej inspiracji artystycznej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.
 26. Literatura i sztuka w służbie idei. Omów temat, analizując wybrane dzieła z różnych dziedzin sztuki.
 27. Motyw anioła. Określ jego funkcję i sposób przedstawienia w dziełach literackich i plastycznych. Zanalizuj wybrane przykłady.

JĘZYK

 1. Różne sposoby mówienia o miłości. Określ i scharakteryzuj środki językowe typowe dla języka literackich kochanków. Zanalizuj wybrane przykłady.
 2. Omów cechy języka ezopowego i jego funkcję w wybranych utworach literackich.
 3. Język blogów a współczesna polszczyzna. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady.
 4. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj i oceń wybrane przykłady.
 5. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
 6. Funkcje stylizacji biblijnej w dziele literackim. Omów, analizując wybrane przykłady.
 7. Język propagandy politycznej. Dokonaj analizy, przedstaw najważniejsze jego cechy posługując się wybranymi przykładami przemówień.
 8. Na podstawie analizy języka narracji wybranych utworów pisarzy współczesnych określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.
 9. Język komentarzy sportowych – scharakteryzuj zjawisko, analizując zgromadzony materiał.
 10. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu. Zanalizuj zgromadzone przykłady.
 11. Cechy stylu retorycznego. Omów zagadnienie analizując teksty publicystyczne z różnych epok.
 12. Zróżnicowanie terytorialne współczesnej polszczyzny. Scharakteryzuj zjawisko na podstawie analizy zebranego materiału.
 13. Język tekstów piosenek młodzieżowych . Scharakteryzuj i oceń analizując wybrane utwory.

Lista tematów została przedstawiona zespołowi nauczycieli języka polskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie.

Opracowała: Edyta Polska

Pobierz Pobierz