Informacje o zawodzie technik elektronik

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektronika należą:

 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych,
 • interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki,
 • posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych,
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych,
 • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych,
 • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej,
 • dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu,
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną,
 • projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych.

Zatrudnienie

Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Miejscem pracy techników elektroników będą przede wszystkim zakłady przemysłu elektronicznego – produkcyjne, montażowe lub usługowe, a także wszystkie inne przedsiębiorstwa wykorzystujące lub eksploatujące aparaturę, urządzenia i sprzęt elektroniczny. Technicy elektronicy, w zależności od specjalności (systemy i sieci komputerowe, urządzenia audio – video, automatyka przemysłowa), w której ukończyli szkołę, mogą być zatrudnieni:

 • w laboratoriach naukowych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach konstruktorów, technologów, laborantów,
 • w zakładach przemysłowych, w których jest produkowany lub stosowany sprzęt elektroniczny, na stanowiskach konserwatorów, operatorów, kontrolerów jakości,
 • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
 • w zakładach instalujących sprzęt i aparaturę elektroniczną,
 • absolwenci szkoły posiadający ten zawód mogą wykonywać różne indywidualne i zespołowe prace techniczne lub też, po uzyskaniu doświadczenia zawodowego, mogą pełnić funkcje mistrzów i kierowników zespołów pracowniczych.