Informacje o zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zmiany w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie ze nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wchodzi zmiana nazwy zawodu z technik mechanizacji rolnictwa o symbolu cyfrowym 311512 na technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki o symbolu cyfrowym 311515.

Uległa zmianie nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie z M.43. ”Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie” na M.46 - „Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie”

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Nasza szkoła już przygotowuje niezbędne wyposażenie!

Zobacz ostatnie zdjęcia z zajęć mechanizatorów

Zadania technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów eksploatacji i naprawy pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Technik mechanizacji rolnictwa powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń), organizacji obrotu sprzętem rolniczym, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych.

Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu.

Technik mechanizacji rolnictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym kierunku

Rozwój współczesnego rolnictwa wynika głównie z wprowadzania do produkcji nowoczesnych środków technicznych. Zastępują one pracę ręczną producentów rolnych, jednak do ich obsługi, stosowania potrzeba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wysokie koszty maszyn przy stosunkowo dużym rozdrobnieniu areału gospodarstw wymuszają ich zespołowe użytkowanie lub konieczność zamawiania wykonania specjalistycznych usług w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach dysponujących sprzętem, kombajnami do zbioru roślin i nowoczesnymi agregatami (np. do zbioru roślin na dużych powierzchniach, produkcji sianokiszonki itp.). Postęp techniczny, wprowadzanie automatyzacji i komputeryzacji do procesu produkcji (np. obliczanie i zadawanie dawki paszy indywidualnie dla każdej sztuki zwierząt w zależności od jej wydajności, dawkowanie nawozu w zależności od zasobów gleby itp.) powoduje stawianie bardzo wysokich wymagań technikowi mechanizacji rolnictwa, który musi być specjalistą w wielu dziedzinach (informatyka, technika). Powinien także posiadać podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej. Postępujący rozwój techniki, automatyki, wprowadzanie komputerowych systemów sterowania powodują zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w tym zawodzie.

Analiza ofert pracy, a także możliwość podjęcia i prowadzenia samodzielnej działalności usługowej lub produkcyjnej, wykazała, że absolwenci tego kierunku kształcenia nie są dominującą grupą osób wśród poszukujących pracy. Technicy mechanizacji rolnictwa mogą kontynuować edukację na uczelniach wyższych, na wydziałach technicznych uniwersytetów przyrodniczych w różnych ośrodkach akademickich.

Dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa wyodrębniono następujące kwalifikacje:

  • M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  • M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
  • M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie